Terug naar overzicht

Wanneer heeft jouw medewerker
recht op bijzonder verlof?

Bijzonder verlof

Heeft jouw medewerker bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap, begrafenis of jubileum recht op bijzonder verlof? Zo ja, wat houdt dit dan precies in voor zowel de medewerker als werkgever?

Niet alle vormen van verlof zijn wettelijk vastgelegd. Wanneer jouw werknemers recht hebben op bijzonder verlof is mede daarom opgenomen in de gehanteerde cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Hierin wordt ook aangegeven hoe lang het bijzonder verlof mag duren en of het verlof betaald of onbetaald is.

Bij PRO HRM hanteren we voor medewerkers met een uitzendovereenkomst de ABU-cao. Hieronder vertelt Bram de Laat, backoffice specialist bij PRO HRM, wanneer en voor welke periode een medewerker volgens de ABU-cao recht heeft op bijzonder verlof.

Wanneer kan bijzonder verlof worden aangevraagd?

“Bijzonder verlof kan aangevraagd worden bij familieomstandigheden of een bijzondere gebeurtenis.” Hierbij kunnen werkgevers denken aan de volgende gebeurtenissen:

 • Ondertrouw
  Wanneer de medewerker in ondertrouw gaat, krijgt hij/zij hiervoor vanuit de ABU-cao 1 vrije dag.
 • Huwelijk/geregistreerd partnerschap
  Wanneer de werknemer zelf in het huwelijksbootje stapt of bij geregistreerd partnerschap heeft hij/zij vaak recht op twee dagen verlof. Wanneer het kind, broer, zus, ouder, schoonouder, schoonbroer of schoonzus van de medewerker gaat trouwen, krijgt hij/zij vaak één dag verlof. Vaak geldt hierbij de voorwaarde dat door de werknemer de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond.
 • Jubileum
  Bij een 25-jarig en 40-jarig dienstverband of huwelijk heeft de werknemer recht op één dag verlof. Bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of grootouders hebben medewerkers recht op één vrije dag.
 • Overlijden
  Wanneer een direct familielid van de werknemer overlijdt, heeft de werknemer recht op het zogenoemde calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof is er om de nodige zaken snel te kunnen regelen en kan, afhankelijk van de situatie, een paar uren tot een paar dagen duren. Calamiteitenverlof kan overgaan in bijzonder verlof. Tijdens het verlof wordt het loon doorbetaald door de werkgever.

  • Eerste graad
   Bij het overlijden van een echtgenoot/partner of inwonend kind krijgt een werknemer verlof van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.
  • Tweede graad
   Wanneer een ouder, schoon-, stief- of pleegouder, broer, zus, niet inwonend of aangehuwd kind, grootouder (of zijn/haar echtgenoot) of kleinkind overlijdt, heeft de medewerker recht op één vrije dag en eventueel een tweede vrije dag voor het bijwonen van de begrafenis of crematie. Indien de werknemer de begrafenis of crematie mee dient te regelen, heeft de werknemer recht op verlof van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.

Bekijk voor meer informatie de ABU CAO.

Kan bijzonder verlof ook worden aangevraagd voor sollicitaties?

“In de meeste cao’s, waaronder in de ABU CAO, en bedrijfsreglementen wordt aangeven dat sollicitaties niet onder het bijzonder verlof vallen en medewerkers hiervoor dus verlofuren op moeten nemen.”

En wat geldt er bij een dokters- en tandartsbezoek?

“Over het algemeen is de afspraak dat werknemers proberen om zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de huisarts en/of tandarts gaan. Zodra dit niet buiten de werktijden mogelijk is, is er geen sprake van bijzonder verlof.”

Krijgt een medewerker volgens de cao verlof bij een zwangerschapsonderzoek?

“Zoals eerder al aangegeven is, zijn veel zaken rondom verlof niet wettelijk vastgelegd. Dit onderwerp is overigens wel wettelijk vastgelegd. Zo is in de Arbeidstijdenwet geregeld dat een werknemer recht heeft op verlof zodra zij tijdens werktijd een zwangerschapscontrole heeft en hiervoor dan ook geen extra verlofuren op hoeft te nemen. Het loon van de werknemer betaalt PRO HRM door tijdens de controle en reistijd.”

Welke soorten verlof zijn nog meer wettelijk vastgelegd?

“De meeste verlofregelingen die, naast het zwangerschapsonderzoek, wettelijk zijn vastgelegd, zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In deze wet staat onder andere dat de werkgever de werknemer verlof dient te geven bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, kort- en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof.”

Heb je nog vragen over het bijzonder verlof? Neem dan contact op met PRO HRM via 088-2013880.