Terug naar overzicht

Wet verbetering poortwachter en de coronacrisis

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is ingesteld om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is te verminderen. Bij het einde van de wachttijd toetst UWV de inspanningen van werkgever en medewerker, die vastgelegd zijn in de Wvp, aan de hand van de Werkwijzer Poortwachter. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben mogelijk invloed op de inspanningen van werkgever en medewerker. UWV heeft hierdoor een toevoeging gepubliceerd op de bestaande werkwijzer. Anouk Dings, adviseur frontoffice, legt het u graag uit.

 Wat is de Wet verbetering poortwachter?

“Het uitgangspunt van de in 2002 ingestelde Wet verbetering poortwachter (Wvp), is om bij verzuim snel en effectief in te grijpen zodat de medewerker sneller gezond aan het werk kan”, vertelt Anouk. De Wvp verlangt dat zowel werkgever als medewerker zich samen met arbodienst of bedrijfsarts hiervoor inspannen.

Maatregelen tegen langdurig verzuim
“Bij langdurend verzuim maken we met de medewerker in kwestie een plan van aanpak voor het re-integratieproces. Indien de werkcondities van de medewerker dienen te worden aangepast, wordt dit met de opdrachtgever besproken. Het is hierbij van belang dat er regelmatig geëvalueerd wordt en dat alles wordt vastgelegd in het verzuimdossier. We nemen als juridisch werkgever een actieve rol in bij de re-integratie van de betreffende medewerker”, vertelt Anouk.

In het geval van het coronavirus gaat het in vrijwel de meeste gevallen om kortdurend verzuim. Uiteraard houdt PRO HRM ook bij kort verzuim regelmatig contact met de medewerker in kwestie.

Doorbetaling bij loon
Volgens de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) geldt er een loondoorbetalingsverplichting bij verzuim. In het eerste jaar van verzuim wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Als er niet aan de voorwaarden van de Wvp wordt voldaan, kan dit door middel van een loonsanctie worden verlengd tot drie jaar.

Wat is de tijdelijke toevoeging in de Werkwijzer Poortwachter?

Het uitganspunt blijft de Werkwijzer Poortwachter, ook tijdens de coronacrisis. Ook in deze tijden zet PRO HRM zich volledig in om de medewerker weer gezond aan het werk te krijgen. Wanneer er door COVID-19 (of tijdens de COVID-19-stagnatie-periode) inspanningen niet kunnen worden verricht, weegt UWV af of er coulance dan wel maatwerk aan de orde is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een tijdelijke bedrijfssluiting, waardoor het voor de medewerker niet mogelijk is om op locatie, thuis of elders passende arbeid te verrichten. Of wanneer er door een noodzakelijk fysiek bezoek door een arts niet tot een inhoudelijk oordeel kan worden gekomen. Anouk: “We bekijken dan altijd of er andere wegen zijn om re-integratie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo zetten wij de medewerker en opdrachtgever in kwestie altijd centraal.”

Voor vragen over de Wet verbetering poortwachter of de Werkwijzer Poortwachter kunt u terecht bij Anouk Dings via of 088-2013880.