Terug naar overzicht

Wat betekent de Uitvoeringsregel ontslag
voor payrollmedewerkers?

Per 1 augustus 2018 zijn er aanpassingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels ontslag. Het betreft de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Vanwege nieuwe regelgeving zijn tevens enkele paragrafen over payroll hieraan toegevoegd. Wat zijn deze wijzigingen? Wat houden deze wijzigingen in voor onze opdrachtgevers?

Wat zijn de wijzigingen?

De belangrijkste wijziging in de Uitvoeringsregels ontslag omtrent payroll is dat de omstandigheden van de opdrachtgever bepalend zijn voor ontslag van een medewerker om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die via een payrollorganisatie werkzaam zijn bij een opdrachtgever krijgen hierbij dezelfde bescherming als medewerkers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de twee varianten van de Uitvoeringsregels ontslag.

  • Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bij beëindiging van een doorlopende arbeidsovereenkomst van een medewerker om bedrijfseconomische redenen dient er een redelijke grond voor ontslag te zijn. Een voorbeeld hiervan is dat door financiële redenen bij de opdrachtgever het noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst met de medewerker te beëindigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er onvoldoende werk is voor de medewerker. Er moet in ieder geval aannemelijk worden gemaakt dat het vervallen van de arbeidsplaats van de medewerker zorgt voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hierbij dient tevens het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Dit betekent dat het personeelsbestand zodanig moet inkrimpen dat de leeftijdsopbouw binnen de organisatie na de ontslagronde gelijk blijft. Bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel heeft de opdrachtgever een leidende rol, maar als juridisch werkgever draagt PRO voor haar opdrachtgevers uiteraard zorg voor de nodige en gewenste (administratieve) ondersteuning. Als er in de cao van de opdrachtgever andere regels over het afspiegelingbeginsel staan, dan dienen deze regels te worden toegepast. Een afwijkende situatie vindt plaats als er voor een periode van ten minste drie maanden door de opdrachtgever niet wordt voldaan aan de naleving van financiële verplichtingen jegens de payrollorganisatie. In deze situatie kan er ook toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verleend. Hierbij wordt de regel doorbroken dat de omstandigheden van de opdrachtgever bepalend zijn voor ontslag van een medewerker.

  • Uitvoeringsregel ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij beëindiging van een doorlopende arbeidsovereenkomst door langdurige arbeidsongeschiktheid dient er eveneens een redelijke grond voor ontslag te zijn. Hierbij dient het ontslag te voldoen aan de voorwaarden omtrent het onvoldoende functioneren van de medewerker bij de opdrachtgever. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt van de opdrachtgever verwacht dat hij naast het innemen van een actieve rol ook onderzoekt of de medewerker te herplaatsen is in een passende functie. PRO ondersteunt de opdrachtgever bij deze rol en verantwoordelijkheid. Ook hierbij geldt dat wanneer er niet wordt voldaan aan financiële verplichtingen jegens de payrollorganisatie de regel dat de omstandigheden van de opdrachtgever bepalend zijn, wordt doorbroken.

Wat houdt dit in voor onze opdrachtgevers?

Heeft u medewerkers via PRO in dienst waarvoor flexibele weekcontracten of detacheringscontracten worden gehanteerd? Dan heeft u nog steeds de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Vanwege deze mogelijkheid zijn de Uitvoeringsregels ontslag voor deze contractvormen niet relevant.

Zodra voor uw medewerkers bepaalde of onbepaalde tijdscontracten worden gehanteerd, spelen de wijzigingen omtrent het ontslag wel een rol. Als juridisch werkgever is PRO bij een beëindiging van arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk voor de juridische afwikkeling. Wij denken graag met u mee over de contractkeuze die het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Ook omtrent ontslag denken wij graag met u mee en bieden we ondersteuning waar mogelijk. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving correct wordt toegepast en staan garant voor een juiste afwikkeling van administratieve, financiële en juridische zaken.