Terug naar overzicht

Alles wat u moet weten
over het concurrentiebeding

In een arbeidscontract van een medewerker kan een concurrentiebeding worden opgenomen. Dit is een schriftelijke afspraak waarin een verbod is opgenomen om na de beëindiging van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een andere organisatie of zelf als ondernemer.

Waarom wordt een concurrentiebeding opgenomen in een contract?

Werkgevers kunnen een concurrentiebeding in een contract opnemen om ervoor te zorgen dat de werknemer niet bij een concurrent gaat werken. Het zou schadelijk voor een bedrijf kunnen zijn wanneer de werknemer zijn of haar opgedane kennis en ervaring gaat gebruiken bij de concurrent.

Welke afspraken worden opgenomen in een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat meestal afspraken over het soort werkzaamheden die een werknemer bij een nieuwe werkgever niet mag uitvoeren, het type werkgever, de plaats/regio waarbinnen het beding geldt en de geldende periode van het beding.

Wat als de werknemer het niet eens is met het concurrentiebeding?

Gedurende contractonderhandelingen heeft een werknemer altijd het recht om het concurrentiebeding te bespreken en te proberen het beding zo gunstig mogelijk te maken of het zelfs helemaal te laten schrappen.

Voor de werknemer is het verstandig om hier meteen bij een nieuw contract al over te onderhandelen. Zodra de werknemer heeft getekend dan is hij/zij er aan gebonden. Achteraf kan een werknemer altijd een verzoek tot aanpassing doen, maar de werkgever is op dat moment niet verplicht hieraan gehoor te geven.

Mag in alle contracten een concurrentiebeding opgenomen worden?

Nee, niet in alle contracten mag een concurrentiebeding staan. Bij een bepaalde tijd contract is het in principe (sinds 1 januari 2015) niet mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel geldt echter één uitzondering. Indien de werkgever kan aantonen dat in deze situatie sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag een concurrentiebeding opgenomen worden in het contract. De werkgever moet in het contract de motivering voor een concurrentiebeding opnemen. Zonder deze motivering geldt het beding niet.

Een werkgever mag in een contract voor een werknemer die 17 jaar of jonger is ook geen concurrentiebeding opnemen. Hierbij maakt het niet uit of het contract voor onbepaalde of bepaalde tijd is.

Regels m.b.t. het relatiebeding
Een relatiebeding komt vaak enigszins overeen met het concurrentiebeding. Een relatiebeding is over het algemeen alleen meer gericht op de bescherming van de klantenkring en relaties van de ex-werkgever. Net als voor het concurrentiebeding, geldt ook voor het relatiebeding dat dit beding alleen mag worden opgenomen in onbepaalde tijd contracten. Ook hierbij is de uitzondering van toepassing dat indien de werkgever kan aantonen dat in de betreffende situatie sprake is van een zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang, toch een relatiebeding opgenomen mag worden in het contract.

Wat als het concurrentiebeding overtreden wordt?

Indien een werknemer het concurrentiebeding overtreedt, kan de (oud-)werkgever mogelijk een boete of schadevergoeding vorderen van de werknemer. Voor de werkgever is het verstandig vooraf zeker te weten of het concurrentiebeding daadwerkelijk rechtsgeldig is overeengekomen. Het concurrentiebeding moet dus in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen (met indien nodig een motivering) en de werknemer moet meerderjarig zijn. Hiernaast is het ook goed om als werkgever te bekijken of een rechter het concurrentiebeding in stand zal houden. Het is namelijk mogelijk dat een rechter het concurrentiebeding opzij zet en het niet meer geldig acht, bijvoorbeeld omdat de belangen niet meer in verhouding zijn of de werknemer in de tussentijd andere werkzaamheden is gaan verrichten en hierbij geen nieuw contract is opgesteld.

Kan in de payrollovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen worden?

Ja, in een payrollovereenkomst kan een concurrentiebeding opgenomen worden, mits de overeenkomst een contract voor onbepaalde tijd betreft. Indien het een bepaalde tijd contract betreft, is het zoals eerder al vermeld, niet mogelijk een concurrentiebeding op te nemen. Vanuit payrollorganisaties worden met name bepaalde tijd contracten verstrekt en zal er daarom in het grootste gedeelte van de payrollovereenkomsten geen concurrentiebeding zijn opgenomen.