FAQ coronavirus - voor medewerkers

Onderstaand tref je onze antwoorden op de veelgestelde vragen van medewerkers over het coronavirus (COVID-19).

We houden deze veelgestelde vragen zoveel mogelijk up-to-date op basis relevante ontwikkelingen.
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onze helpdesk, via of 088 2013 880.

FAQ - voor medewerkers

Heb ik recht op loon als ik niet kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak en het soort contract dat je hebt. We zetten hiervoor twee situaties uiteen:

1. Ik kan niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (bijv. vanwege preventief niet werken vanwege lichte klachten zoals hoesten en/of verkoudheid, bedrijfssluiting, preventief naar huis sturen of quarantaineplaatsing uit voorzorg)

Het recht op loon is afhankelijk van de contractvorm die voor jou geldt:

 • Bij contracten met uitzendbeding wordt het uitzendbeding toegepast en eindigt het contract met inachtneming van de kennisgevingstermijn conform de CAO voor Uitzendkrachten. Indien je meer dan 26 weken hebt gewerkt geldt gedurende de kennisgevingstermijn van tien dagen nog recht op loon. Vervolgens kun je aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • Bij detacheringscontracten wordt de uitsluiting van loondoorbetaling toegepast en bestaat er op dat moment geen recht op loon. Eventueel reeds ingeplande uren voor de termijn van vier dagen dienen wel te worden doorbetaald. Vervolgens kun je aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • Bij bepaalde of onbepaalde tijdcontracten is er een recht op loon gedurende de resterende looptijd van het contract voor de uren die in het contract zijn vermeld.

Belangrijk:
Wij begrijpen dat het erg vervelend kan zijn als er sprake is van verminderde uren of volledig wegvallen van uren waarvoor geen recht op loon bestaat. In dat geval kun je een WW-uitkering aanvragen. De toekenning en hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. Indien gewenst ondersteunen we je graag bij de aanvraag van een WW-uitkering.

2. Je bent ziek en hierdoor niet in staat om te werken

Hierbij gelden de normale regels bij ziekte, ook in het geval van besmetting met het coronavirus. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) geldt er een loondoorbetalingsverplichting van 90% in het eerste jaar. De werkwijze en regels bij ziekte staan uitgebreid beschreven in ons ziektereglement dat onderdeel uitmaakt van jouw arbeidscontract en ook te vinden is in jouw persoonlijke omgeving in Flexportal.

Belangrijk:
Van ziekte/arbeidsongeschiktheid is alleen sprake als je om medische redenen niet in staat bent je werk uit te voeren. Je dient je niet ziek te melden als je thuis blijft met lichte klachten of preventief naar huis worden gestuurd, bijvoorbeeld bij hoesten of een verkoudheid. Bij controle door de bedrijfsarts zal namelijk worden geconstateerd dat je niet ziek bent. Dit leidt tot ongewenste discussies. In dat geval ben je namelijk niet ziek. Je kunt dan niet werken vanwege een andere oorzaak dan ziekte.

Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om te komen werken?

Je moet gegronde redenen hebben om thuis te blijven. Bespreek eventuele angst voor besmetting door anderen met jouw opdrachtgever en zorg dat de richtlijnen duidelijk voor je zijn en dat deze worden nageleefd. Bekijk en benut gezamenlijk de mogelijkheden om vanuit thuis te werken.

Kom je zonder gegronde redenen niet werken, dan is er sprake van werkweigering. In dat geval kan na een schriftelijke waarschuwing de loonbetaling worden stopgezet.

Belangrijk:
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg opgebouwde verlofdagen of onbetaald verlof op te nemen.

Wanneer kan ik aanspraak maken op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof mag worden opgenomen voor een hele korte periode bij spoedeisende, onvoorziene of bijzonder persoonlijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht thuisblijven omdat er anders niet voor de kinderen kan worden gezorgd. Zodoende word je in staat gesteld om een alternatieve oplossing te zoeken. Bij calamiteitenverlof behoud je recht op loon.

Belangrijk:
Als je langer dan een paar uur thuis zou willen blijven, dan dien je hierover in gesprek te gaan met PRO HRM en de organisatie waarvoor je werkt. Het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof is dan de meest voor de hand liggende mogelijkheid.

Wanneer kan ik aanspraak maken op kortdurend zorgverlof?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Je kan per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Hierbij geldt er een loondoorbetalingsplicht van 70%.

Belangrijk:
Kortdurend zorgverlof is alleen van toepassing indien jij gezien de concrete omstandigheden de enige bent die het kind, partner of ouder zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen of wordt er reeds zorg door een ander verstrekt? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof.

Wat kan ik doen om gezond te blijven?

We adviseren je te houden aan de richtlijnen zoals beschreven door het RIVM. Denk hierbij aan:

 • Regelmatig handen wassen/desinfecteren
 • Hoesten en niezen in de binnenkant de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

De organisatie waar je werkt heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Als medewerker dien je daarbij de instructies op te volgen om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan.

Wat zijn de richtlijnen vanuit PRO HRM voor medewerkers?

De volgende richtlijnen zijn via e-mail gecommuniceerd en tot nader bericht van toepassing:

 • Overleg met de organisatie waar je werkt, wat daar het beleid is.
 • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne, denk hierbij aan goed de handen wassen en geen handen te schudden.
 • Mocht je bij jezelf of directe omgeving symptomen waarnemen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, neem dan de juiste stappen richting de medische instanties (eigen huisarts en GGD), en meldt het ook op de locatie waar je werkt.
 • In geval van ziekte, volg je het ziektereglement van PRO HRM. Neem in geval van ziekte altijd meteen met zowel de organisatie waar je werkt als met ons telefonisch contact op via 088 2013 880.
 • Neem bij vragen in relatie tot het beleid inzake het coronavirus contact op met de helpdesk van PRO HRM.
Welke richtlijnen gelden er omtrent vakanties naar het buitenland?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar landen waar code oranje geldt. Voor landen met code rood geldt een negatief reisadvies. Het meest actuele reisadvies is te bekijken op Nederlandwereldwijd.nl.

Ga je op reis naar een land dat bij vertrek een oranje of rood reisadvies heeft vanwege de gezondheidssituatie daar? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. Wanneer je dan verplicht in quarantaine moet en dus niet kan werken, komt dit voor jouw eigen rekening en risico. Je hebt op dat moment geen recht op loondoorbetaling en dient dan (onbetaald) verlof op te nemen.

Verandert het reisadvies tijdens jouw verblijf van geel naar oranje of rood? En keer je vervolgens spoedig terug naar Nederland om hierna het quarantaine-advies op te volgen? In dat geval behoud je in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt.

Maak je de keuze om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch de volledig geplande vakantieperiode te blijven? Dan verlies je mogelijk het recht op doorbetaling.