FAQ coronavirus - voor opdrachtgevers

Onderstaand treft u onze antwoorden op de veelgestelde vragen van opdrachtgevers (werkgevers en intermediairs) over het nieuwe coronavirus (COVID-19). De vragen en antwoorden hebben betrekking op medewerkers die via PRO HRM bij onze opdrachtgevers te werk worden gesteld.

We houden deze veelgestelde vragen zoveel mogelijk up-to-date op basis van relevante ontwikkelingen. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze adviseurs, via of 088 2013 880.

FAQ - voor opdrachtgevers

Hebben medewerkers recht op loon als ze niet kunnen werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak en het soort contract dat de medewerker heeft. We zetten hiervoor twee situaties uiteen:

1. De medewerker kan niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (bijv. vanwege preventief niet werken vanwege lichte klachten zoals hoesten en/of verkoudheid, bedrijfssluiting, preventief naar huis sturen of quarantaineplaatsing uit voorzorg)

De loondoorbetalingsplicht is afhankelijk van de contractvorm die met de werknemer is afgesloten:

 • Bij contracten met uitzendbeding wordt het uitzendbeding toegepast en eindigt het contract met inachtneming van de kennisgevingstermijn conform de CAO voor Uitzendkrachten. Indien de medewerker meer dan 26 weken heeft gewerkt geldt gedurende de kennisgevingstermijn van tien dagen een loondoorbetalingsplicht, die bij onze opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De medewerker kan vervolgens aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • Bij detacheringscontracten wordt de uitsluiting van loondoorbetaling toegepast en bestaat er op dat moment geen loondoorbetalingsplicht. Eventueel reeds ingeplande uren voor de termijn van vier dagen dienen wel te worden doorbetaald, deze uren worden bij onze opdrachtgevers in rekening gebracht. De medewerker kan vervolgens aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • Bij bepaalde of onbepaalde tijdcontracten is er een loondoorbetalingsverplichting gedurende de resterende looptijd van het contract, welke bij onze opdrachtgevers in rekening wordt gebracht.

Belangrijk:
Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn dat de uren waarvoor loondoorbetalingsplicht geldt, op grond van de mantel- of opdrachtovereenkomst, bij u als opdrachtgever in rekening worden gebracht. We zijn hiertoe helaas genoodzaakt, aangezien de medewerker ook recht heeft op loonbetaling in de beschreven situaties.

2. De medewerker is ziek en is hierdoor niet in staat te werken

Hierbij gelden de normale regels voor medewerkers bij ziekte, ook als de medewerker met het coronavirus is besmet. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) geldt er een loondoorbetalingsverplichting van 90% in het eerste jaar. Of de ziekte-uren (gedeeltelijk) aan u als opdrachtgever worden doorbelast is afhankelijk van de afspraken die we ten aanzien van het ziekterisico met elkaar hebben gemaakt in onze mantel- of opdrachtovereenkomst.

Belangrijk:
Van ziekte/arbeidsongeschiktheid is alleen sprake als de medewerker om medische redenen ongeschikt is voor de bedongen arbeid. We merken in de praktijk dat sommige opdrachtgevers onze medewerkers adviseren zich ziek te melden als zij preventief naar huis worden gestuurd, bijvoorbeeld bij hoesten, verkoudheid of andere lichte klachten. Bij controle door de bedrijfsarts wordt deze medewerker niet als ziek aangemerkt. Dit leidt tot ongewenste discussies. Deze medewerker is niet ziek/arbeidsongeschikt en de niet gewerkte uren gelden niet als ziekte-uren, maar als uren waarin de medewerker niet kan werken door een andere oorzaak dan ziekte.

Wat zijn de mogelijkheden voor medewerkers waarvoor uren wegvallen en er geen loondoorbetalingsplicht geldt?

Deze medewerkers kunnen een WW-uitkering aanvragen. De toekenning en hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de betreffende medewerker. Indien gewenst ondersteunen we de medewerker graag bij de aanvraag van een WW-uitkering.

Belangrijk:
Het wegvallen van uren kan voor medewerkers uiteraard tot onzekerheid leiden. PRO HRM doet er alles aan om deze medewerkers zo goed mogelijk te informeren en begeleiden. Het is, zeker in deze tijden, belangrijk dat onze opdrachtgevers op dit punt ook zoveel mogelijk hun steentje bijdragen door duidelijke en proactieve communicatie.

Kan ik medewerkers verplichten om te komen werken?

Een medewerker moet gegronde redenen hebben om thuis te blijven. Het kan zijn dat medewerkers niet op hun werk willen komen, bijvoorbeeld omdat ze vrezen door anderen te worden besmet. We willen u vragen om vooral mee te denken met deze medewerkers. Probeer eventuele angsten weg te nemen door duidelijke richtlijnen en bekijk en benut de mogelijkheden om vanuit huis te werken.

Komt een medewerker zonder gegronde redenen niet werken, dan is er sprake van werkweigering. In dat geval kan na een schriftelijke waarschuwing de loonbetaling worden stopgezet. In dit geval verzoeken we u afstemming te zoeken met onze frontoffice adviseurs.

Belangrijk:
Uiteraard is het ook mogelijk voor de medewerker om opgebouwde verlofdagen of onbetaald verlof op te nemen.

Wanneer kunnen medewerkers aanspraak maken op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof mag worden opgenomen voor een hele korte periode bij spoedeisende, onvoorziene of bijzonder persoonlijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht thuisblijven van de medewerker omdat er anders niet voor de kinderen kan worden gezorgd. Zodoende kan een medewerker in staat worden gesteld om een alternatieve oplossing te zoeken. Bij calamiteitenverlof geldt er een loondoorbetalingsplicht.

Belangrijk:
Als een medewerker langer dan een paar uur thuis zou willen blijven, dan dient de medewerker hierover in gesprek te gaan met PRO HRM en de opdrachtgever. Het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof behoort dan tot de meest voor de hand liggende mogelijkheid.

Wanneer kunnen medewerkers aanspraak maken op kortdurend zorgverlof?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Een medewerker kan per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Hierbij geldt er een loondoorbetalingsplicht van 70%.

Belangrijk:
Kortdurend zorgverlof is alleen van toepassing indien de medewerker gezien de concrete omstandigheden de enige is die het kind, partner of ouder zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen of wordt er reeds zorg door een ander verstrekt? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof.

Wordt er door PRO HRM voor medewerkers werktijdverkorting (wtv) aangevraagd of gebruikgemaakt van de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Het is vanaf 17 maart zowel voor ons als voor onze opdrachtgevers niet meer mogelijk om de regeling Werktijdverkorting (wtv) in te zetten als ‘coronamaatregel’. Het kabinet heeft hiervoor de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Dinsdag 31 maart 2020 zijn de voorwaarden van deze regeling gepubliceerd, lees hier meer.

Indien er eerder al een toekenning is gegeven voor wtv, dan blijft deze vergunning van kracht. Zodra er al gebruik wordt gemaakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop verlenging wordt aangevraagd, moet de nieuwe regeling worden gebruikt. Lopende aanvragen voor wtv zullen worden aangemerkt als aanvragen voor de NOW-regeling.

Aangezien PRO HRM juridisch werkgever is voor de medewerkers die via PRO HRM bij onze opdrachtgevers te werk zijn gesteld, dient PRO HRM eventuele overheidsmaatregelen en tegemoetkomingen voor zover mogelijk aan te vragen en te benutten. PRO HRM heeft hiertoe reeds werktijdverkorting aangevraagd voor de medewerkers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Deze aanvraag is momenteel in behandeling en zal worden verwerkt als een aanvraag voor de NOW-regeling.

Belangrijk:
De nieuwe NOW-regeling is gericht op tegemoetkoming op de loonkosten voor eigen medewerkers ingeval van omzetdaling. De gepubliceerde regeling kent omwille van uitvoerbaarheid en uitvoeringssnelheid tekortkomingen ten aanzien van ingeleende medewerkers. Hierbij wordt de omzetdaling van opdrachtgevers/inleners helaas buiten beschouwing gelaten. Daardoor lijkt de regeling in het geval van uitzend- en payrollconstructies zijn doeltreffendheid te missen. Momenteel wordt er geanalyseerd in hoeverre PRO HRM kan voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling. We streven ernaar om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren en onze opdrachtgevers te kunnen informeren.

Welke maatregelen dienen onze opdrachtgevers op de werkvloer te treffen om medewerkers gezond te houden?

We adviseren u om hierbij de maatregelen en richtlijnen tot uitvoering te brengen zoals beschreven door het RIVM. Denk hierbij aan:

 • Regelmatig handen wassen/desinfecteren
 • Hoesten en niezen in de binnenkant de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Opdrachtgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers dienen daarbij de instructies op te volgen om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan. Wij adviseren echter om de instructies niet als plicht over te brengen, maar vooral duidelijk te communiceren dat de maatregelen in het belang van de medewerkers zijn.

Hoe kan ik medewerkers informeren over de gevolgen van het coronavirus?

Alle medewerkers die via PRO HRM voor u werken, zijn en worden door ons geïnformeerd over de belangrijkste richtlijnen. Hiernaast is het goed dat u zelf het specifieke beleid van uw organisatie met alle medewerkers, inclusief de medewerkers die via PRO tewerk zijn gesteld, deelt. Op de website van AWVN staat een voorbeeldbrief die u naar medewerkers kunt sturen. In deze brief staat onder meer algemene informatie over het virus en adviezen en instructies aan medewerkers om besmetting te voorkomen.

Wat heeft PRO HRM gecommuniceerd naar medewerkers?

De volgende richtlijnen zijn gecommuniceerd richting onze medewerkers en tot nader bericht van toepassing:

 • Overleg met de organisatie waar je werkt, wat daar het beleid is.
 • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne, denk hierbij aan goed de handen wassen en geen handen te schudden.
 • Mocht je bij jezelf of directe omgeving symptomen waarnemen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, neem dan de juiste stappen richting de medische instanties (eigen huisarts en GGD), en meldt het ook op de locatie waar je werkt.
 • In geval van ziekte, volg je het ziektereglement van PRO HRM. Neem in geval van ziekte altijd meteen met zowel de organisatie waar je werkt als met ons telefonisch contact op via 088 2013 880.
 • Neem bij vragen in relatie tot het beleid inzake het coronavirus contact op met de helpdesk van PRO HRM

Hiernaast hebben we ook veelgestelde vragen van medewerkers over het coronavirus toegevoegd. Bekijk deze hier.

Welke richtlijnen gelden er voor medewerkers omtrent vakanties naar het buitenland?

Sinds 15 juni is het weer mogelijk om op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU/Schengenzone. Het reisadvies voor landen in die gebieden wordt aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Voor landen buiten de EU/Schengenzonde geldt een negatief reisadvies/code oranje. Het wordt dus door de Nederlandse overheid ten zeerste afgeraden om een reis te maken en op vakantie te gaan naar deze landen.

Daarnaast is door de Nederlandse overheid aangegeven dat men een risico aanvaardt wanneer er toch naar het buitenland wordt gereisd. Een repatriëringsoperatie ligt niet voor de hand en dit kan betekenen dat bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus men vast komt te zitten in het buitenland.

De volgende richtlijnen gelden voor medewerkers:
Bij de code geel geldt dat de mogelijkheid bestaat dat de medewerker bij terugkomst verplicht in quarantaine moet. Als de medewerker, gelet op de voorgaande waarschuwingen, toch op reis gaat naar het buitenland is dat de verantwoordelijkheid van de medewerker.

Na de vakantie dient de medewerker in Nederland te zijn en de (overeengekomen) werkzaamheden weer op te pakken op een reguliere wijze. Indien de medewerker onverhoopt omwille van het coronavirus maatregelen omtrent het coronavirus of andere omstandigheden niet tijdig kunt terugkeren vanuit het buitenland of niet gerepatrieerd wordt, komt dit helaas voor de rekening en risico van de medewerker. Ook als de medewerker verplicht in quarantaine moet en dus niet kan werken, komt dit voor rekening en risico van de medewerker. De medewerker heeft dan geen recht op doorbetaling van het loon.

Wat verwacht PRO HRM van u als opdrachtgever?

We achten het belangrijk onze gezamenlijke rol richting de medewerkers die via PRO HRM bij u werkzaam zijn goed in te vullen. Concreet roepen we u daarom op om richtlijnen en besluiten die betrekking hebben op de inzet van medewerkers via PRO HRM proactief met ons te delen en waar nodig afstemming te zoeken over de gevolgen voor medewerkers. Laten we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid deze vervelende en onwennige situatie zo goed mogelijk het hoofd bieden.

Wat is de werkwijze bij het interne team van PRO HRM?

De interne medewerkers van PRO HRM werken momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. Het team doet er alles aan om kwaliteit, snelheid en bereikbaarheid voor onze opdrachtgevers en medewerkers te waarborgen. Eventuele afspraken en overleggen met onze opdrachtgevers worden telefonisch of met beeldbellen ingevuld.